loga dofinansowanie unijne21

MAP LIFTTECHNIK Marek Bartylla Patrycja Bartylla Spółka cywilna

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.

„Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych w firmie MAP LIFTTECHNIK

 Marek Bartylla Patrycja Bartylla Spółka Cywilna  z siedzibą w Przyworach.”

Nr projektu: RPOP.02.01.02-16-0012/18

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

II Oś priorytetowa: Konkurencyjna Gospodarka

Działanie: 2.1 Nowe produkty i usługi w MSP

Poddziałanie: 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.08.2018 r. – 31.07.2019 r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 197 816,52 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 112 578,50 PLN

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności poprzez wsparcie i rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych w działalności firmy MAP LIFTTECHNIK Marek Bartylla Patrycja Bartylla Spółka Cywilna.

Realizacja celu odbędzie się dzięki wdrożeniu systemu modernizującego procesy biznesowe firmy, obejmującego wszystkie zasoby przedsiębiorstwa, oraz stworzenie infrastruktury umożliwiającej korzystanie z funkcjonalności systemu. W wyniku realizacji projektu nastąpi wzrost wykorzystania produktów i usług opartych na TIK w procesach wewnętrznych MAP LIFTTECHNIK S.C.

logo opolskie dla rodziny